โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม

พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.6)

กิจกรรมตรวจเยี่ยม การใช้หลักสูตรพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองการศึกษาฯ [...]

กิจกรรมอบรมอัคคีภัย อบต.พลูตาหลวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 อบต.พลูตาหลวง [...]

โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ช่วงเช้า) [...]

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายจรูญ [...]

โครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข [...]

กิจกรรมอบรม การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สภ.พลูตาหลวง [...]

อ่านเพิ่มเติม
INFORMATION NEWS

ประกาศจากทางโรงเรียน

แจ้งวันหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้วันที่ 31 กรกฎาคม [...]

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

ประกาศสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – [...]

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ [...]

อ่านเพิ่มเติม

มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

ด้านวิชาการ

ด้านดนตรี

ด้านกีฬา

ด้านศิลปะ