คณะผู้บริหาร

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.นฤมล อินทพงษ์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3300-6232

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงศ์ประพันธุ์ ทับวัฒน์

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3300-6232

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเวท คาวี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3300-6232

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภัคกนกนันทน์ พนายิ่งไพศาล

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3300-6232