เอกสาร รายงานประจำปีของสถานศึกษา

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

เอกสาร แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

เอกสาร ผลการสอบ O-net/NT/Las

รายงานผลการสอบ

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ปี 2566 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ปี 2565 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ O-NET ปี 2564 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ NT ปี 2557 ดาวน์โหลด
ผลการสอบ NT ปี 2556 ดาวน์โหลด
ผลการทดสอบ LAS ปี 2553 ดาวน์โหลด
ผลการทดสอบ LAS ปี 2552 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการสำหรับครู

เอกสารแบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการ ครู

แบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการสำหรับครู .PDF .DOC
วผ.1-2 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วผ.4 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มเวลาเรียนไม่ครบ 60% 80% ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วผ.5 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.10 แบบมอบหมายงานให้ทำการสอนแทน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการสำหรับนักเรียน

เอกสารแบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการ นักเรียน

แบบฟอร์มกลุ่มงานวิชาการสำหรับนักเรียน .PDF .DOC
แบบคำร้องขอสอบแก้ 0 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอสอบแก้ ร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอสอบแก้ มส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอสอบแก้ มผ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วผ.2-1 แบบคำร้องเรียนซ้ำ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วผ.6 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.7 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานในทะเบียนนักเรียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
วช.14 แบบคำร้องขอเอกสาร(นักเรียนปัจจุบัน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด