กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางเด่นดวง นำภา

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางวงเดือน ภาสะเตมีย์

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นาง สุคนทิพย์ ชวดทอง

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาว รัศมี ทองสิงห์

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาว เจนจิรา ชาวกล้า

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาว นิรมล เปาวะนา

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาว พรเพ็ญ แย้มอินทร์

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาว อรสา สินธุสะ

Ola Nordmann
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาว นุชิตา พิริยศิลป์