กิจกรรมตรวจเยี่ยม การใช้หลักสูตรพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 กองการศึกษาฯ อบจ.ชลบุรี นำโดย นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัด อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการใช้นวัตกรรม “หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ศน.นงนุช พรชัยไชยวัฒน์ และ ศน.สมพร ไตรวงศ์เข้าร่วมในการตรวจเยี่ยม และประเมินในครั้งนี้ด้วยณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)