ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

midterm_2_2566

ประกาศกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566