ประวัติ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นโรงเรียนประจำตำบล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2520 โดยประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา” โดยนางกมล ศรีประพัฒน์ ได้ยกกรรมสิทธิ์ที่ดินในหมู่ที่ 4 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ดินเลขที่ น.ส. 448-449 จำนวน 46 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวาอาคารเรียนหลังแรกก่อสร้างในงบประมาณ 800,000 บาท และยังมีผู้บริจาคที่ดินทำถนนเข้าโรงเรียนคือ

  นายลี้ พูลพิพัฒน์ และนายเชื้อ สีสัน บริจาคที่ดินจำนวน 1 ไร่ 1 งาน คิดเป็นเงินประมาณ 25,000 บาท

  ผู้ใหญ่จำลอง ชุมเกษียร บริจาคที่ดิน 45 ตารางวา คิดเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท

  บริษัท มิตรวิฒนา บริจาคที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน

การจัดตั้งโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6)

             ในการจัดตั้งโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาครั้งนั้น ทางราชการไม่สามารถจัดงบประมาณให้มาทัน ราษฎรชาวอำเภอสัตหีบ โดยเฉพาะอย่าวยิ่งชาว กม.10 ได้ร่วมแรงกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตามโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง โดยอำเภอสัตหีบได้นำโครงการสร้างอาคารเรียนเข้าเป็นโครงการที่ 1 และมอบหมายให้ผู้ใหญ่สงบ ศรีประพัฒน์ เป็นประธานกรรมการจัดหาทุนทรัพย์ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2550 จำนวน 3 ห้องเรียนก่อน ต่อมาในช่วงปลายปีการศึกษา 2520 จึงก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 6 ห้องเรียน โดยเปิดเรียนวันแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2520 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 โดยมีครูที่ทางจังหวัดชลบุรีส่งมาปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งครูใหญ่ จำนวน 4 คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายนัฐพงษ์ กนะกาศัย และมีนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2520 จำนวน 54 คน เปิดสอนเป็น 2 ห้องเรียน

  ชื่ออาคารหลังแรก โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ชื่ออาคารหลังแรกนั้น คณะกรรมพิจารณาเห็นว่า นางกมล ศรีประพัฒน์และราษฎรชาวอำเภอสัตหีบได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างขึ้นโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลย จึงได้ตกลงกันใช้ชื่อว่า “อาคารกมลราษฎร์อุปถัมภ์” และทำการเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2520 โดยได้เรียนเชิญพลเรือโทสมุทร สหนาวิน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในขณะนั้นมาเป็นประธานพิธี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ