วิสัยทัศน์ VISION

“มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมและจริยธรรม”

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อบจ.ชบ6.
พันธกิจ MISSION

เป้าประสงค์ GOALS

“เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ เกิดทักษะพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตและเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”