เอกสารแบบฟอร์ม โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

เอกสารแบบฟอร์ม

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือออก ดาวน์โหลด
คู่มือหนังสือราชการ ดาวน์โหลด
งานพัสดุ
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสั่งจ้าง ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ ดาวน์โหลด
กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปโครงการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ ดาวน์โหลด