โครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุข อบต.พลูตาหลวงจัดโครงการแยกสี แยกถัง รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 กิจกรรม Kick off การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน “ขยะของหนู แยกก่อนทิ้ง ดีจริงๆนะ” โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.5 เข้าร่วมอบรมและทำกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก และปรับทัศนคติที่ดีในการแยกการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธีและเหมาะสม ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)